പഴയ ന്യൂസ്‌പേപ്പറിൽനിന്ന് ആയിരങ്ങളുണ്ടാക്കാം | company strategies, small organization ideas, business enterprise concepts

#businessideas #papershreddingmachine #smallbusinessideas
പഴയ ന്യൂസ്‌പേപ്പറിൽനിന്ന് ആയിരങ്ങളുണ്ടാക്കാം | organization suggestions | small company concepts | enterprise thoughts in Malayalam

നമുക്കുപയോഗമില്ലാത്ത പഴയ ന്യൂസ്‌പേപ്പറുകൾ, ബുക്കുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്ന് ആയിരങ്ങൾ വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ പുതിയൊരു പേപ്പർ ക്രഷിങ് മെഷീൻ. കേവലം 4300 രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള ഈ മെഷീൻകൊണ്ട് ഒരു ചെറുകിട ബിസിനെസ്സ് തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം.

മെഷീൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്കുകൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

Paper Shredding Machine

Paper shredding machines amazon https://amzn.to/3fPuQqW
Paper Shredding Device under 5600 https://amzn.to/2ZLedqO
Paper Shredding Machine Significant Responsibility 16000 https://amzn.to/30B1PIT

A new paper crushing equipment to shred 1000’s of reusable outdated newspapers and books. With a machine value just Rs 4300, a tiny company can be created.

Earlier mentioned are the backlinks for all those who need a device.

Some Online video clips courtesy: other
Notice: we are not getting any assurance of profit or loss. Each individual company revenue or loss relies upon on location, opposition, and neighborhood industry circumstance. You need to investigation you just before begin any variety of organization. This online video only Training intent and data intent.

Movie Declaimer
Note – This is a Non-Promotional online video. Not paid out online video and not promoted any one. This Online video is only Education and learning Purpose for unemployed youth. Remember to do not pay back any rupees right before your individual investigation. We are not liable for any payment situation.

Disclaimer
video is for educational needs only. Copyright Disclaimer under Area 107 of the Copyright Act 1976, allowance is created for “fair use” for applications this kind of as criticism, remark, news reporting, training, scholarship, and study. Good use is a use

പഴയ ന്യൂസ്‌പേപ്പറിൽനിന്ന് ആയിരങ്ങളുണ്ടാക്കാം, small business suggestions, modest company tips, business enterprise suggestions in Malayalam, bulk paper crusher machine rate, bulk paper crusher device vendor, bulk paper crusher device supplier, bulk paper crusher device company, bulk paper crusher device, bulk paper crushing equipment, bulk paper crushing equipment vendor, paper crushing machine provider, bulk paper crushing machine, bulk paper crusher, ന്യൂസ് പേപ്പർ, പഴയ പേപ്പർ, നോട്ട്ബുക്, റദ്ദി, കടലാസ്,